Self-strengthing

phanboichau

Excerpted from the writings of the 20th century Vietnamese nationalist, Phan Bội Châu 潘佩珠:

The student said: May I dare to ask the meaning of ‘self-strengthening’?

The master replied: The Book of Changes says – The Way of Heaven, in its motions, suggests strength. The superior man follows this and strengthens himself without ceasing. That which is called ‘self-strengthening’ is found only in oneself. I exercise my hands and feet, I expand my vision and hearing, I open my thoughts, I exert my spirit, I have the power to advance without turning back to face the enemy and render retribution, honoring my ruler and loving my country, I have one indomitable spirit that cannot shatter, like a raging fire consuming the mountains, like the thundering waves crashing down on the sea, whoever touches me will be incinerated and drowned, those who gaze upon me will only be able to sigh in awe. If the people of the country know how to strength themselves, what worry would there be that their country would not strengthen itself? However, the motivation for self-strengthening is only found in the love for one’s country and desire to preserve and protect one’s race.

童子曰: 《敢問自強之說若何。 》

主人曰: 《易曰:天行健, 君子以自強不息。所謂自強亦在乎我而已, 我勉我手足, 我豁我耳目, 我開我心思, 我奮我精神, 我有赴敵報仇一往無別之氣, 我有尊君愛國百折不挫之心, 如熾火烈山, 潮水住海, 犯之者焦, 觸之者溺, 令人望而觀 仰而歎耳。國人各知自強, 何患其國之不能自強耶。然原其自強之尊旨, 則惟在於愛國保種而已。 》

Đồng tử viết: Cảm vấn tự cường chi thuyết nhược hà?

Chủ nhân viết: Dịch viết – Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Sở vị tự cường diệc tại hồ ngã nhi dĩ. Ngã miễn ngã thủ túc, ngã hoát ngã nhĩ mục, ngã khai ngã tâm tư, ngã phấn ngã tinh thần, ngã hữu phó địch báo cừu nhất vãng vô biệt chi khí, ngã hữu tôn quân ái quốc bách chiết bất tỏa chi tâm, như sí hỏa liệt sơn, triều thủy trú hải, phạm chi giả tiêu, xúc chi giả nịch, lệnh nhân vọng nhi quan ngưỡng nhi thán nhĩ. Quốc nhân các tri tự cường, hà hoạn kỳ quốc chi bất năng tự cường da. Nhiên nguyên kỳ tự cường chi tôn chỉ, tắc duy tại ư ái quốc bảo chủng nhi dĩ.

[Đồng tử nói rằng: Dám hỏi thuyết tự cường là nhu thế nào?

Chủ nhân đáp rằng: “Kinh Dịch nói rằng: Đạo trời vậnh hành rất mạnh, người quân tử thể theo đó mà tự cường luôn, không bao giờ nghỉ”. Bảo là tự cường, cũng chỉ ở nơi mình mà thôi. Ta tung động chân tay của ta, ta mở rộng tai mắt của ta, ta mở mang tâm tư của ta, ta phân phát tinh thần của ta, ta có cái khí thế giết giặc báo thù, chỉ xông lên mà không thụt lùi, ta có cái tâm tình thương dân yêu nước*, trăm lần bẻ không chịu gẫy, như thể lửa mạnh cháy rừng, nước trào ngập bể, hể ai chạm đến thì chết thiêu, động vào là chết đắm, khiến cho người ta trông thấy mà phải kinh hồn bạt vía. Nếu dân trong nước, ai ai cũng biết tự cường, thì lo gì mà nước không tự cường được. Nhưng xét đến nguồn gốc tôn chỉ của tự cường, cũng chỉ ở chỗ biết thương nước yêu nòi mà thôi”. ] – Chương Thâu dịch

*thương dân yêu nước – nguyên văn là tôn quân ái quốc, nghĩa là tôn vua yêu nước.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Sensus Traditionis

A Website Dedicated to the Sacred Tradition of the Roman Catholic Church

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

henry darragh's blog

tell her for me

Tương Mai Cư Sĩ

Non non nước nước tình tình

The Sacred at Park Place

Bringing Catholic sacred tradition to the neighborhood at Park Place Blvd.

%d bloggers like this: