Archive

Monthly Archives: March 2015

H6_DNDZ.jpg.ashx

夜遊宮

雨過危樓獨倚
漸日暮
東風千里
幾度征衫遍滴淚
空回想
阮王業
今已矣

復辟還無計
對殘陽
恨吞天地
千古忠良盡土子
愧男兒
壯心在
成何事

Dạ du cung

Vũ quá nguy lâu độc ỷ
Tiệm nhật mộ
Đông phong thiên lý
Kỷ độ chinh sam biến trích lụy
Không hồi tưởng
Nguyễn vương nghiệp
Kim dĩ hỹ

Phục bích hoàn vô kế
Đối tàn dương
Hận thôn thiên địa
Thiên cổ trung lương tận thổ tử
Quý nam nhi
Tráng tâm tại
Thành hà sự

To the tune of “Yeh you gong

Rain passes, precipitous tower, leaning alone
Gradually darkening sky
East wind across a thousand miles
How many times have a wanderer’s robes been soaked with tears
Remembering in vain
the achievements of the Nguyen emperors
Now vanished

There is no way to restore the old order
Facing the dying sun
My rage swallows heaven and earth
Loyal and virtuous men of ages past have all turned to dust
I am ashamed to be a man
Still with heroic aspirations
Having achieved nothing

Notes:

I translated this roughly into Vietnamese from the original Chinese:

theo điệu “Dạ Du Cung”

Mưa dứt lầu cao đứng tựa
Dần bóng xế
Gió đông ngàn dặm
Bao phen áo khách ướt dẫm lệ
Luống nhớ về
Nghiệp vua Nguyễn
Nay mất sạch

Phục bích không còn kế
Ngắm chiều tàn
Hận nuốt trời đất
Tôi trung ngàn xưa thảy tro bụi
Thẹn làm trai
Chí lớn còn
Được việc gì

Advertisements
Aquinas Institute

For the Study of Sacred Doctrine

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Sensus Traditionis

A Website Dedicated to the Sacred Tradition of the Roman Catholic Church

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

henry darragh's blog

tell her for me

Tương Mai Cư Sĩ

Non non nước nước tình tình

The Sacred at Park Place

Bringing Catholic sacred tradition to the neighborhood at Park Place Blvd.

歸源 (Kuiwon)

Classical Chinese Works Written by Korean Authors Translated - 한시•한문 영역 - 漢詩•漢文 英譯